tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Twój średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty 2.189,04 zł w przypadku gdy prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe.

Jeśli natomiast Twoje gospodarstwo jest wieloosobowe (tzn. prowadzisz je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi), średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (tzn. wszystkich osób z Tobą zamieszkujących i prowadzących to gospodarstwo), przypadający na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 1.563,60 zł.

Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Świadczenie "Dobry start" nie wpływa na prawo do dodatku mieszkaniowego

Cel, jakiemu ma służyć świadczenie "Dobry start" pokrywa się z wyłączoną z dochodu o przyznanie dodatku mieszkaniowego pomocą materialną dla uczniów. Również świadczenie "Dobry start" nie powinno być wliczane do dochodu wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie "Dobry start" będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przypominamy, że świadczenia przyznawane na podstawie programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie z rządowego programu "Dobry start" można składać od 1 lipca 2018 r.