tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Program opieka 75+ edycja 2023

 

 

 

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2023.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 132 884,00 zł

Wartość dofinansowania przez Gminę Sanok wynosi: 88 593,90 zł

Całkowita wartość: 221 477,90 zł

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

  • Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

  • Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

  • Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2023.

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.