tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania:

- dotacja celowa w 2024 r.  wynosi 642 857,00 zł.

- środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2024 r. wynoszą 250 000,00 zł. 

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi 892 857,00  zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

 1. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

 2. 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.

 2. Moduł dla osób dorosłych.

 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie świadczenia,

 • dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 • oświadczenie o stanie majątkowym,

 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma i termin przyznania świadczenia

 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 • Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

 

Więcej szczegółów można znaleść na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu