tel. 13 465 65 72       faks 13 46 56 553    e-mail: gopssanok@gminasanok.pl

Zespół Interdyscyplinarny

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Gminie Sanok realizuje zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Sanok uchwalony Uchwałą Nr L/394/2010 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 października 2010 roku.

Zespół  Interdyscyplinarny to grupa osób, które swoją wiedzą, umiejętnościami służą ofiarom przemocy w rodzinie oraz zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:

1. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

2. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

3. Ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr L/394/2010 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sanok

5. Uchwała Nr L/396/2010 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sanok na lata 2010-2016

 

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. Przemoc domowa jest  dysfunkcją rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sanok to m. in.:

 • diagnoza problemu przemocy w rodzinie,
 • reagowanie na sygnały o przemocy i krzywdzeniu dzieci,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku,
 • policji,
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia,
 • kuratorów sądowych,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • organizacji pozarzadowych,

 

Adres:

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sanok

ul. Kościuszki 23

38-500 Sanok

tel. 13 46 56 572